CSV distribution of the dataset Withholding tax for trade union membership

https://sparql-noipa.mef.gov.it/metadata/EntryRitenuteSindacali/EntryRitenuteSindacaliDistributionCSV <http://dati.gov.it/onto/dcatapit#Distribution>

Distribuzione CSV del dataset Sintesi aggregata delle adesioni sindacali
CSV distribution of the dataset Aggregate summary of trade union membership
Distribuzione CSV del dataset Ritenute per Adesioni sindacali 
CSV distribution of the dataset Withholding tax for trade union membership 
Distribuzione CSV del dataset Ritenute per Adesioni sindacali 
CSV distribution of the dataset Withholding tax for trade union membership 

data from the linked data cloud